สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑,๒๙๔,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ของศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ตามเอกสารแนบ

 
 
ฝึกอาชีพระยะสั้น ทำกระเป๋าหนัง และ มัดย้อมผ้า

7/8/2014
 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรซ่อมจักรอุตสาหกรรม และ ทำตุ๊กตาจากผ้าและหนัง

28/5/2014
 
 
กิจกรรม ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

16/11/2015
 
ซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน

17/3/2015
 
กิจกรรม มอบใบประกาศแก่ผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

3/9/2015
 
กิจกรรม ทัศนศึกษา

6/3/2015
 
 
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง วางจำหน่ายเป็นประจำ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (ห่างจากศูนย์ฯ ไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวางจำหน่าย ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง